VODAFONE ALBANIA –ZBATIMI I SISTEMEVE ELEKTRIKE

Viti: 2016-2017

Klient: Vodafone Albania

Elteknik ka realizuar zbatimin e punimeve elektrike për ndërhyrjet në godinat e Vodafone Headquarters dhe MTX në Tiranë. Punimet e realizuara përfshijnë ndërhyrje për zbatimin e punimeve në kabinat elektrike, infrastrukturën e instalimeve elektrike dhe sistemit të shprëndarjes dhe matjes së energjisë.

Shërbimet e ofruara nga Elteknik për këtë projekt përfshijnë

Zbatimin:

  • Punimeve për Kabinat Elektrike
  • Kontrollet automatike për kabinat elektrike dhe matjen e energjisë
  • Panelet e shpërndarjes së energjisë
  • Instalime për ndriçimin
  • Instalime për infrastrukturën dhe kabllimet elektrike.