Shpërndarje Materialesh Elektrike

Shpërndarje Materialesh Elektrike

Në fushën e telekomunikacionit Elteknik realizon shpërndarje të komponentëve pasivë të rrjeteve, si kabllo bakri, kabllo të fibrave optike, splicer-ave etj. Ndër komponentët aktivë renditen aparatet marrës dhe testues të rrjeteve, aparatet OTDR te gjetjes së difekteve të fibrës optike etj.

Në fushën e sigurisë së objekteve, Elteknik bën distribucion të komponentëve dhe pajisjeve përbërëse të sisteme të sigurisë duke përfshirë sistemet e mbrojtjes nga zjarri, sistemet e survejimit CCTV, kontrollit të aksesit, dedektorët e vjedhjes, sistemet e evakuimit në raste emergjencash etj.

Në fushën e pajisjeve dhe sistemeve të shpërndarjes së energjisë elektrike Elteknik bën distribucion të kanalinave, transformatorëve, gjeneratorëve si dhe paneleve diellore me energji.

Për më shumë informacion na kontaktoni në info@elteknik.al.