Ap. "TeknoProjekt"

Ap. "TeknoProjekt"

Punimet e Elteknik-ut në godinat shumëkatëshe të "TeknoProjekt" në Tiranë përfshijnë:

  • Sistemin e furnizimit me tension 20 kV (Tension i Mesëm) me Çelësa me gaz SF6 
  • Transformatorët e Fuqisë me kapacitet fuqie te instaluar 4 MVA
  • Burimet alternative të energjisë elektrike me gjenerator me fuqi totale te instaluar 1 MVA
  • Burimet alternative të energjisë me UPS
  • Panelet elektrike të shpërndarjes së fuqive te sipërpërmendura
  • Infrastruktura e montimit, kabllove elektrike, blindo-zbarrave etj. të furnizimit me energji elektrike të të gjithë konsumatorëve
  • Sistemi i Ndriçimit (furnizimi, komandimi, ndriçuesit)
  • Sistemi i Ndriçimit të Emergjencës (me UPS)
  • Sistemi i Ndriçimit të Evakuimit
  • Sistemi i Telekomunikacionit (Rrjeti pasiv kabllor etj., centrali PABX me kapacitet 500 numra, rrjeti aktiv me switch-e, server-a etj.)