Porti i Durrësit I

Zgjidhjet më të mira inxhinierike në Shqipëri

Porti i Durrësit I

Punimet e Elteknik-ut në Portin e Durrësit (Faza e Parë) përfshijnë:

  • Sistemin e furnizimit me tension 20 kV (Tension i Mesëm) me Çelësa me gaz SF6 
  • Transformatorët e Fuqisë me kapacitet fuqie të instaluar 4 MVA
  • Burimet alternative të energjisë elektrike me gjeneratorë me fuqi totale te instaluar 2 MVA
  • Burimet alternative të energjisë me UPS
  • Panelet elektrike të shpërndarjes së fuqive te sipërpërmendura
  • Infrastruktura e montimit, kabllove elektrike, kanalinave metalike etj. të furnizimit me energji elektrike të të gjithë konsumatorëve
  • Sistemi i Ndriçimit (furnizimi, komandimi, ndriçuesit)
  • Sistemi i Ndriçimit të Emergjencës (me UPS)
  • Sistemi i Ndriçimit të Evakuimit